Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Ełku

Udostępnienie informacji publicznej

Informacje publiczne nie zamieszczone w niniejszym Biuletynie udostępniane są na wniosek osób zainteresowanych zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Ełku w sprawie dostępu do informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Ełku.


Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Prawo to podlega ograniczeniu w przypadku ochrony informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.


Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, chyba że:
1. informacja nie może być udostępniona w tym terminie, wówczas wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia i terminie udostępnienia informacji (jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku);
- środki techniczne sądu nie pozwalają na udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku, wówczas wnioskodawca zostaje powiadomiony o braku możliwości udostępnienia jej zgodnie z wnioskiem i otrzymuje informację, w jakiej formie może być ona udostępniona. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu – postępowanie umarza się.


Jeśli udostępnienie informacji wiąże się z dodatkowymi kosztami (np. dokonanie kserokopii, przekształcenie informacji lub zapisanie na nośniku) można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:
1. pocztą na adres: Sąd Rejonowy w Ełku
                                   ul. Małeckich 4
                                   19-300 Ełk
2. faksem: (87) 629 03 22
3. pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
4. złożyć w Biurze Podawczym (na parterze w siedzibie głównej sądu róg i Mickiewicza).


Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
• Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (formularz w formie DOC, PDF)


Regulacje prawne
Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ełku Nr 021-27 /2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Ełku
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)
 

Powrót na góre | Drukuj stronę